Facebook
ДГ "Лястовичка"
Детска градина в град Попово

Проекти

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

През месец октомври, 2019г. ДГ "Лястовичка" стартира дейностите по Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование". Дейностите, в които учеатва детската градина са:

- Организиране и провеждане на допълнително обучение обучение по български език;

- Организиране и провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за деца, включително обезпечаване средствата за такси за посещение в детска градина, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал;

- Организиране и провеждане на обучения на педагогически и непедагогически специалисти;

Проект "Образование за утрешния ден"

Проектът стартира през месец декември, 2019г.

Проект "Природата - наш дом" - финансиран по Национална програма "За чиста околна среда" на МОСВ и ПУДООС, на стойност 4978,00лв. -

Проектът е разработен и осъществен пре 2017 година. В реализацията на дейностите бяха включени учители, непедагогически персонал, деца и родители. В двора бяха засадени цветя, билки и подпровки, широколистни и иглолистни храсти. Във всяка група се обособиха природни кътове с рад.стения, подарени от родителите. Закупени и монтирани бяха пейки и масички, занимателни панели и учебна дъска, с които се изгради еко-занималня на открито. Закупени бяха детски енциклопедии, преносим компютър и интерактивна дъска.

 Проект BG05M2OP001-2.010-0001 - "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Проект BG05M2OP001-3.018 - "Подкрепа за приобщаващо образование" 

Основна цел на проекта - насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация. 

Дейностите, в които детската градина  участва са:

- Специализирани обучения на екипита за подкрепа за личностно развитие;

- Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие , включително за специализирани кабинети и помещения.

- Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование на проекта.