Facebook
ДГ "Лястовичка"
Детска градина в град Попово

Мисия и визия

МИСИЯ НА ДГ "ЛЯСТОВИЧКА"

Качествено предучилищно образование за всяко дете.

Утвърждаване на ДГ "Лястовичка" като значима и авторитетна, модерна и динамична образователно-възпитателна и социално-културна институция в системата на предучилищното и училищното образование в община Попово.

Превръщане на ДГ "Лястовичка" в конкурентноспособно, желано и любимо място за игра, познание и общуване и в предпочитано място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа.

Създаване на обганизация на предучилищното образование, която отчета възрастовите и индивидуални особености на децата и създава подходящи условия за достигане на държавните образователни стандарти.

Формиране на децата като личности на 21-ви век - рационални, с критично мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умиищи да взаимодействат с околните.

Осигуряване на приобщаващо образование за деца със специални образователни потребности, гарантиращо равен старт в образователната система.

Създаване на условия за непрекъснато усъвършенстване, професионално, творческо и личностно израстване на персонала.

 

ВИЗИЯ НА ДГ "ЛЯСТОВИЧКА"

Утвърждаване на детската градина в общественото пространство като модерна, гъвкава, предпочитана, конкурентна и необходима редучилищна институция, като среда за образователна, възпитателна и социокултурна работа, като център за творчество и изява, като съмишленик и партньор за деца, учители, родители и общественост.

Детска градина на щастливи и самоуверени деца - знаещи и можещи, с култура и ценности, полезни за обществото.

Детско заведение, уникално, със собствен стил и облик, отговарящо на желанията на родителите и потребностите на децата, удовлетворяващо учителите.