Facebook
ДГ "Лястовичка"
Детска градина в град Попово

Обществен съвет

Председател: Радостина Радославова

Членове: Тодор Стефанов - представител на родителите

Стилияна Стефанова - представител на родителите

Наталия Неделчева - предстаавител на родителите

Йорданка Мичева - представител на Община Попово