Facebook
ДГ "Лястовичка"
Детска градина в град Попово

Обществен съвет

Председател: Радостина Радославова

Членове: Теодора Димитрова - представител на родителите

Нели Иванова - представител на родителите

Петя Андреева - предстаавител на родителите

Йорданка Мичева - представител на Община Попово